พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา

เป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี ซึ่งภายในประกอบด้วยอาคารจัดแสดง 2 หลัง หลังที่ 1 แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 จัดแสดงรูปจำลองประติมากรรมรูปเคารพที่พบในอำเภอไชยา อาทิ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร, พระพุทธรูป ปางนาคปรก ส่วนที่ 2 จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนโอกาสสำคัญ เช่น วันอนุรักษ์มรดกไทย วันพิพิธภัณฑ์ไทย ในส่วนอาคารจัดแสดงหลังที่ 2 แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 จัดแสดงเกี่ยวกับศิลปวัตถุตั้งแต่สมัยทวารวดีถึงรัตนโกสินทร์ ส่วนที่ 2 จัดแสดงศิลปะ โบราณวัตถุในศาสนาพุทธ และศาสนาพราหมณ์ รวมทั้งเครื่องถ้วย เครื่องประดับต่าง ๆ ส่วนที่ 3 จัดแสดงโบราณวัตถุประเภทพระพุทธรูป เครื่องเงินและเครื่องทอง ที่ประชาชนนำมาถวายแด่องค์พระบรมธาตุและหนังใหญ่ ส่วนที่ 4 จัดแสดงศิลปวัตถุ งานประณีต และส่วนที่ 5 ได้มีการจัดแสดงเครื่องอัฐบริขารของพระชยาภิวัฒน์สัทพรสังฆปาโมกข์ ผู้บูรณะวัดพระบรมธาตุไชยา และสมเด็จพระพุฒาจาย์ (โสม ฉนฺโน) ชาวพุมเพรียงเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ เทพวรารามฯ

สิ่งที่น่าสนใจ

ประวัติศาสตร์และโบราณวัตถุ ประกอบด้วยประติมากรรม รูปเคารพที่พบในอำเภอไชยา ที่สำคัญได้แก่ พระโพธิสัตว์ อวโลกิเตศวร พระพุทธรูปปางนาคปรก โบราณวัตถุ ในศาสนาพุทธ ศาสนาพรหมณ์ เรื่องถ้วยชาม เครื่องประดับงานศิลปะพื้นบ้าน และเครื่องอิฐบริขารของพระชยาภิวัฒน์สุภัทรสังฆปาโมกข์ ผู้บูรณะ วัดพระบรมธาตุไชยา

การเดินทาง

เดินทางจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานี มุ่งหน้าไปอำเภอชุมพร ประมาณ 50 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาบริเวณก.ม. 134 ผ่านสวนโมกข์ และเลี้ยวขวาอีกครั้งตรงสี่แยกโมถ่าย ตรงไปราวประมาณ 2 กิโลเมตรจะเห็นวัดพระบรมธาตุไชยาอยู่ทางขวามือ

ช่วงเวลา ฤดูกาลที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว

วันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 09:00 – 16:00 น.
ปิดทำการ วันจันทร์ และวันอังคาร
เบอร์โทร 077-431066

กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่

มีจุดให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูป

มีจุดให้นักท่องเที่ยวให้อาหารปลา

มีพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวศึกษาหาความรู้

Services

จุดบริการนักท่องเที่ยว

ป้ายบอกทาง

ป้ายให้ข้อมูลความรู้

แนวปฏิบัติของพื้นที่

ปฏิบัติตามระเบียบของเจ้าหน้าที่

ห้ามจับต้องวัตถุใด ๆ

ห้ามส่งเสียงดัง

แผนที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

วัดบรมธาตุไชยา

สวนโมกขพลาราม

เกาะเสร็จ

แหลมชุยหรือแหลมโพธิ์

contact

  • เวลาทำการ : วันพุธ – อาทิตย์ 08:00 – 16:00 น.
  • ที่อยู่: ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในพื้นที่วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร
  • โทรศัพท์: 0 7743 1066