• Home
  • /
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการวิชาการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวสุราษฎร์ธานี เฉลิมพระเกียติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

บริการวิชาการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวสุราษฎร์ธานี เฉลิมพระเกียติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

จากการประชุมทีมงาน ในววันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ห้องช่อม่วง ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อวางกรอบการทำงานพร้อมกำหนดทีมงานในการดำเนินโครงการ ได้ข้อสรุป คือ ในการทำงานโครงการนี้ มหาวิทยาลัยฯ โดยกองบริการวิชาการจะเป็นผู้ประสานงานและแต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ กล่าวว่า ทางกองบริการวิชาการได้เชิญผู้แทนจากวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ผู้แทนจากสำนักวิทยบริการและสารสนเทศ และผู้แทนจากฝ่ายพัสดุ มาร่วมหารือเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 65 แหล่งใน จ.สุราษฎร์ธานี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระชนมายุ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ จ.สุราษฎร์ธานี และยังเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมายัง จ.สุราษฎร์ธานี อีกด้วย ที่ประชุมมีมติให้ทั้งสามภาคส่วนเร่งดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้ทำร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.สุราษฎร์ธานี  …

มรส.ผุดไอเดียเว็บไซต์การท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติ 65 แหล่ง

มรส.ผุดไอเดียเว็บไซต์การท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติ 65 แหล่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จับมือสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายฑิฆัมพร สุทธิอุดมรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน และคุณจินตนา สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุราษฎร์ธานี ร่วมดำเนินการจัดทำเว็บไซต์การท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 65 แหล่ง ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ กล่าวว่า เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ 65 พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มหาวิทยาลัย จึงคิดที่จะทำเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 65 แหล่ง และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และพัฒนายกระดับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นศิลปวัฒนธรรมหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวมหัศจรรย์ (Unseen) ที่นักท่องเที่ยวไม่เคยรู้จักมาก่อนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในส่วนของการดูแลและอัพเดทเว็บไซต์นั้น มหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดอบรมให้คำปรึกษาโดยสำนักวิทยบริการฯ มรส. จะจัดอบรมให้กับชาวบ้านในแหล่งท่องเที่ยวอย่างน้อยแหล่งละ 3 คน…

Back to Top