• Home
  • /
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • /
  • บริการวิชาการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวสุราษฎร์ธานี เฉลิมพระเกียติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
บริการวิชาการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวสุราษฎร์ธานี เฉลิมพระเกียติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

บริการวิชาการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวสุราษฎร์ธานี เฉลิมพระเกียติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

จากการประชุมทีมงาน ในววันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ห้องช่อม่วง ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อวางกรอบการทำงานพร้อมกำหนดทีมงานในการดำเนินโครงการ ได้ข้อสรุป คือ ในการทำงานโครงการนี้ มหาวิทยาลัยฯ โดยกองบริการวิชาการจะเป็นผู้ประสานงานและแต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน

Image_6a0b13dดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ กล่าวว่า ทางกองบริการวิชาการได้เชิญผู้แทนจากวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ผู้แทนจากสำนักวิทยบริการและสารสนเทศ และผู้แทนจากฝ่ายพัสดุ มาร่วมหารือเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 65 แหล่งใน จ.สุราษฎร์ธานี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระชนมายุ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ จ.สุราษฎร์ธานี และยังเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมายัง จ.สุราษฎร์ธานี อีกด้วย ที่ประชุมมีมติให้ทั้งสามภาคส่วนเร่งดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้ทำร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.สุราษฎร์ธานี

 

Image_460a040

ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ผู้เข้าร่วมการประชุม มีความยินดีและเป็นเกียรติที่ร่วมในกิจกรรม โครงการดังกล่าวโดยทางวิทยาลัยฯ ก็ได้ดำเนินการในประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ในรูปแบบต่างๆ และมีข้อมูลบางส่วนอยู่บ้างแล้วก็เป็นโอกาสอันดีที่จะมีช่องที่ทางในการประชาสัมพันธ์ และต่อยอดกิจกรรมทางการท่องเที่ยว

 

 

 

Image_4ca5f41
ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ

สำหรับโครงการดังกล่าวคณะทำงานมีเวลาในการทำงาน 210 วัน เพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ คือ มีเว็ปไซด์ประชาสัมพันธ์ 65 แหล่งท่องเที่ยว สุราษฎร์ธานี และแผ่นพับประชาสัมพันธ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top